Bảng giá đất TP. HCM

Quyết định số: 10/QĐ-UBND ngày 04/05/2021 quy định về một số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2021

Ngày đăng: 21:13:30 14/06/2021
Quyết định số: 10/QĐ-UBND ngày 04/05/2021 quy định về một số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2021.

Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024

Ngày đăng: 21:04:18 14/06/2021
Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024.