Đất đai

Thông tư 77.2014.TT.BTC (hướng dẫn NĐ46-2014-NĐ-CP về thuê đất, thuê mặt nước)

Ngày đăng: 08:54:35 22/05/2021
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư 25.2014.TT.BTNMT - Bản đồ địa chính (hết hiệu lực 1 phần).

Ngày đăng: 10:04:03 22/05/2021
Thông tư 25.2014.TT.BTNMT - Bản đồ địa chính (hết hiệu lực 1 phần).

Thông tư 24.2014.TT-BTNMT - Hồ sơ địa chính (hết hiệu lực 1 phần)

Ngày đăng: 10:05:02 22/05/2021
Thông tư 24.2014.TT-BTNMT - Hồ sơ địa chính (hết hiệu lực 1 phần).

Thông tư 23.2014.TT.BTNMT - Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hết hiệu lực 1 phần)

Ngày đăng: 10:09:13 22/05/2021
Thông tư 23.2014.TT.BTNMT - Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hết hiệu lực 1 phần)

Thông tư 11-2018-TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 77-2014-TT-BTC

Ngày đăng: 10:10:09 22/05/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước