Luật nhà ở

Thông tư số 16.2020-TT-BXD - về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Ngày đăng: 07:47:03 29/05/2021
Thông tư số 16.2020-TT-BXD - hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Thông tư 19-2016-BXD (hướng dẫn một số nội dung Luật Nhà ở và NĐ 99.2015)

Ngày đăng: 07:47:41 29/05/2021
Thông tư 19-2016-BXD (hướng dẫn một số nội dung Luật Nhà ở và NĐ 99.2015)

NĐ_99.2015.NĐ-CP (hướng dẫn Luật nhà ở)

Ngày đăng: 07:47:56 29/05/2021
NĐ_99.2015.NĐ-CP (hướng dẫn Luật nhà ở)

Nghị định 30_2019_ND-CP - sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nhà ở Nghị Định 99.2015.NĐ-CP

Ngày đăng: 07:49:32 29/05/2021
Nghị định 30_2019_ND-CP - sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nhà ở Nghị Định 99.2015.NĐ-CP

Nghị định 100_2015_ND-CP_Phát triển nhà ở Xã hội

Ngày đăng: 17:14:13 23/03/2021
Nghị định 100_2015_ND-CP_Phát triển nhà ở Xã hội