Hộ tịch - cư trú

Thông tư 35_2014_TT-BCA_Thi hành Luật cư trú và nghị Định 31-2014)

Ngày đăng: 10:34:21 22/05/2021
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú và Nghị định số 31-2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ.

Thông tư 04-2020-TT-BTP - Hướng dẫn Luật hộ tịch

Ngày đăng: 10:49:51 22/05/2021
Thông tư 04-2020-TT-BTP - Hướng dẫn Luật hộ tịch.

Nghị định123_2015_NĐ-CP - Hướng dẫn luật hộ tịch

Ngày đăng: 10:50:21 22/05/2021
Nghị định123_2015_NĐ-CP - Hướng dẫn luật hộ tịch.

Luật số 36.2013.QH13 - Sửa đổi một số điều Luật cư trú 2006

Ngày đăng: 10:38:12 22/05/2021
Luật số 36.2013.QH13 - Sửa đổi một số điều Luật cư trú 2006.

Luật cư trú năm 2020 hiệu lực ngày 01-7-2021

Ngày đăng: 10:38:48 22/05/2021
Luật cư trú năm 2020 hiệu lực ngày 01-7-2021.