Công chứng hợp đồng giao dịch khác mà pháp luật không quy định phải công chứng nhưng các bên tự nguyện yêu cầu công chứng.

Công chứng hợp đồng giao dịch khác mà pháp luật không quy định phải công chứng nhưng các bên tự nguyện yêu cầu công chứng.