Giao dịch bảo đảm

Nghị định 21-2020-NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Ngày đăng: 07:35:11 29/05/2021
Nghị định 21-2020-NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Nghị định 163_2006_ND-CP_ về Giao dịch bảo đảm (hết hiệu lực từ ngày 15-5-2021)

Ngày đăng: 07:35:51 29/05/2021
Nghị định 163_2006_ND-CP_ về Giao dịch bảo đảm (hết hiệu lực từ ngày 15-5-2021)

Nghị định 11_2012_ND-CP - về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163-2006 (hết hiệu lực từ ngày 15-5-2021)

Ngày đăng: 07:37:58 29/05/2021
Nghị định 11_2012_ND-CP - về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163-2006 (hết hiệu lực từ ngày 15-5-2021).

Nghị quyết_42_2017_QH14 (Nghị quyết xử lý nợ xấu)

Ngày đăng: 07:39:03 29/05/2021
Nghị quyết_42_2017_QH14 (Nghị quyết xử lý nợ xấu)