Tin nội bộ

Thông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động.

Ngày đăng: 09:09:57 21/05/2021
Thông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công Chứng Đông Thành Phố.

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công Chứng Đông Thành Phố

Ngày đăng: 08:33:28 21/05/2021
Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công Chứng Đông Thành Phố

Quyết định thành lập

Ngày đăng: 08:33:04 21/05/2021
Quyết định cho phép Văn phòng Công chứng Đông Thành Phố được thành lập.

Thù lao công chứng

Ngày đăng: 14:27:29 20/05/2021
Chi tiết thù lao công chứng của văn phòng Công Chứng Đông Thành Phố

Phúc lợi cho người lao động

Ngày đăng: 10:44:51 20/05/2021
Phúc lợi cho người lao động tại văn phòng công chứng đông thành phố